Wednesday, May 30, 2012

Kol, Se'ar, Shok B'Isha Erva, Part 4

Here is what the Moreh Nevushim says regarding distancing ourselves from arayos. It is unsurprising for anyone who is familiar with Hilchos Isurei Biah.

ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מט
וכבר ידעת שאסור לנו ליהנות בערוה על אי זה צד שיהיה ואפילו בראיית העין, והוא שיכוין ליהנות כמו שבארנו בהלכות איסורי ביאה, ושם ביארנו שאין מותר בתורתנו להרהר במשגל כלל, וגם לעורר הקושי כלל, ושהאדם כשיתקשה מבלתי כונה ראוי לו שישיב רעיוניו למחשבה אחרת, וישתכל בדבר אחר עד שיסור הקושי, אמרו החכמים ז"ל במוסריהם המשלימים החסרים, בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם ברזל הוא נמוח, ואם אבן הוא מתפוצץ, שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע, הוא אומר לבנו דרך מוסר כשתתקשה ותכאב, לך לבית המדרש ותקרא וחלוק ושאל וישאלוך יסור ממך הכאב ההוא בלי ספק, ותמה מאמרו מנוול, כי זה באמת נוול גדול הוא.
*
Seeing erva vs. hearing erva - we see from the following three pesukim that seeing would be asur, but it doesn't mention about hearing the [singing] voice of an erva.
Is only sight asur because of “Lo Sasuru”?  במדבר פרשת שלח פרק טו
וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם:
But Rashba Brachos (in MHK, near ff222) brings a different pasuk
דברים פרשת כי תצא פרק כג
וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר
and Rav Moshe Feinstein cites a third Pasuk בע"ז דף כ' מקרא דונשמרת שלא יסתכל באשה
The pasuk - venishmarta - can include everything we've been discussing, but the Gemara (Avodah Zara 20) learns from it not to look (see).
(How does this Gemara fit with Raavad that you need to see the woman before you marry her or bring with an am haaretz?  It must not be applying to that case.)


To Smell an erva is asur.
Rambam Isurei Biah 22:2
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא
כל הבא על ערוה מן העריות דרך איברים או שחבק ונשק דרך תאוה ונהנה בקרוב בשר הרי זה לוקה מן התורה, שנאמר לבלתי עשות מחקות התועבות וגו' ונאמר לא תקרבו לגלות ערוה, כלומר לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה.  
    הלכה ב
העושה דבר מחוקות אלו הרי הוא חשוד על העריות, ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה אסור, ומכין למתכוין לדבר זה מכת מרדות, והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות כמי שנסתכל במקום התורף ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות
 שערה אסור

Does smell have substance that you can transgress issurim by smelling something?  Yes.  See Pesachim 25b about deriving benefit from issurei hanaah, reegarding smelling offerings to avodah zarah, and specifically this Ritva there:
חידושי הריטב"א מסכת פסחים דף כה עמוד ב
איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו כו'. כתב הרי"ט ז"ל דכל היכא דאמרינן בשמעתין אפשר ולא אפשר היינו אפשר בלא שום טורח או לא אפשר אלא בטורח, תדע דהא גורר אדם מטה וכסא אוקימנא בכלים גדולים (שבת כ"ט ב') ומשום הכי לא אפשר אלא בגרירה וההיא ודאי אפשר ע"י טורח, וכן פירש הרא"ה ז"ל. עוד כתב ז"ל בשם הרא"ה ז"ל שאמר בשם רבו ז"ל דמתכוין דאמרינן לענין הנאת ריח זה לאו דוקא מתכוין ממש להריח כי מה לו לעשות רשעות גדולה כזאת להתכוין ליהנות מריח איסור, ועוד דבהנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו אתמר והיינו שיש לו לאדם לעבור סמוך לע"ז בשעה שמקטירין הקטורת זכה ואם מתכוין להריח הרי אינו בעל כרחו, אלא מתכוין דאמרינן בהאי (נטילא) היינו שנהנה מאותו ריח כי יש הרבה מבני אדם שאין נהנין בדבר ואינו ערב להם וכל שנהנה מן הריח חשיב לן מתכוין.
Tosfos HaRashba in Pesachim there – for smell you can close your mouth and nose and not smell; for psik reisha, nobody allows it.

Maggid Mishna brings a possible source for the Rambam's din that you can't smell the perfume or fragrance of an erva is Shabbos 62:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף סב עמוד ב
דרש רבא בריה דרב עילאי: מאי דכתיב +ישעיהו ג+ ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון - שהיו מהלכות בקומה זקופה, ותלכנה נטויות גרון - שהיו מהלכות עקב בצד גודל, ומשקרות עינים - דהוה מלאן כוחלא לעינייהו ומרמזן, הלוך וטפוף - שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, +ישעיהו ג+ וברגליהן תעכסנה, אמר רב יצחק דבי רבי אמי: מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן, ומהלכות בשוקי ירושלים, וכיון שמגיעות אצל בחורי ישראל, בועטות בקרקע ומתיזות עליהם ומכניסות בהן יצר הרע כארס בכעוס. מאי פורענותיהם? כדדריש רבה בר עולא: +ישעיהו ג+ והיה תחת בשם מק יהיה - מקום שהיו מתבשמות בו נעשה נמקים נמקים, +ישעיהו ג+ ותחת חגורה נקפה - מקום שהיו חגורות בצלצול נעשה נקפים נקפים, +ישעיהו ג+ ותחת מעשה מקשה קרחה - מקום שהיו מתקשטות בו נעשה קרחים קרחים, +ישעיהו ג+ ותחת פתיגיל מחגרת שק - פתחים המביאין לידי גילה יהיו למחגרת שק, +ישעיהו ג+ כי תחת יפי, אמר רבא: היינו דאמרי אינשי חלופי שופרא כיבא. +ישעיהו ג+ (וספח) +מסורת הש"ס: ושפח+ ה' קדקד בנות ציון אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מלמד שפרחה בהן צרעת. כתיב הכא ושפח וכתיב התם: +ויקרא יד+ לשאת ולספחת. וה' פתהן יערה, רב ושמואל, חד אמר: שנשפכו כקיתון, וחד אמר: שנעשו פתחיהן כיער.  
these women - among other improprieties - had fragrant myrrh and balsam in their shoes and when they would come close to Jewish lads they would kick (at the ground), to presumably crunch the myrrh and balsam chips so they would exude fragrance to entice the lads.  From the fact that this was one of the enticements they used, presumably it shows that doing so is forbidden.

to be continued....

No comments: