Thursday, May 13, 2010

Tanchuma Bamidmar 4 & Shavuos

There is a beautiful Tanchuma this week (maybe more, but I saw this one). Comments as we go along:
סימן ד
וידבר ה' אל משה במדבר סיני. זה שאמר הכתוב, שררך אגן הסהר, אל יחסר המזג, בטנך ערמת חטים, סוגה בשושנים (שה"ש ז ג). מדבר בסנהדרין של ישראל, שהיתה נתונה בלשכת הגזית, והיא משולה בשרר הזה. ולמה נמשלה בשרר. מה השרר הזה נתון באמצע הגוף, כך הסנהדרין יושבין באמצעית של בית המקדש. אל יחסר המזג, שלא היו חסרין אחד משלישתן. אל יחסר המזג. מי שהוא מוזג כראוי, מוזג שלישי של כוס יין ושני חלקים מים. כך היו סנהדרין יושבין מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערבים. ולא היה אחד מהן נפנה לצרכו. ומה היו עושין כשהיה אחד מהם מבקש לצאת היה סופר, אם היה שם עשרים ושלשה, היה יוצא. ואם לאו, אינו יוצא. למה. שכך כתיב, אל יחסר המזג.
Parts are very similar to Sanhedrin 37a and some aren't.
The belly is the center of a person - see Sotah 9:4 - this is like R' Eliezer.
1/3 & 2/3 seems to be that they sit between tamid shel shachar & tamid shel bein ha'arbaim, which is 1/3 of the day, about 8 hours. See Pesachim 5:1 & Yoma Ch 3; Rambam Temidin Umusafim 1:2-3. Just like you would fill the cup with 1/3 wine and 2/3 water, 1/3 of the day was "filled" with the very fine, valuable Sanhedrin (derech agav compared to wine) and 2/3 was not. Additionally, we could have explained al yechsar hamazeg referring to the fact that 1/3 of the Sanhedrin must always be there - not all 70 members must sit at all times, but at least 23, a third of 70, must remain there during the day.

בטנך ערמת חטים. למה נמשלו לחטים. מה ערמת חטים זו נכנסה לאוצר במנין ויוצא' במנין, אף כאן אמר הקדוש ברוך הוא, שיהיו נמנין בכל שעה. לכך נאמר, בטנך ערמת חטים.
At this point the Midrash seems to still be talking about the Sanhedrin - because no one can leave without counting and checking that a quorum of 23 dayanim remain, they are considered always being counted. However, from the continuation of the midrash this seems to be discussing Bnei Yisrael (they were counted in this week's Parsha). Why does it jump from Sanhedrin to Bnei Yisrael? Maybe like Rav Yoshe Ber Soloveitchik's yesod that Sanhedrin is a judicial body, but they are also representatives of Bnei Yisrael. So what is true of the Sanhedrin is true to an extent, in regard to Bnei Yisrael.

And regarding comparing counting Bnei Yisrael to the wheat which is counted by number to & from the storehouse - a friend (M. Kanter) once told me a vort on this week's parsha, comparing counting Bnei Yisrael to what is considered in Y"D 98 "davar shebiminyan" - something always counted (I think they give eggs as an example - maybe because they are sold "by dozen" - a number, not a weight) each and every Jew is important, and none are batel.

אבל התבן והקש אינן נמנין ולא נמדדין. כך אומות העולם נמשלין כתבן וכקש, שנאמר, יהיו כמוץ לפני רוח (תהל' לה ה). וכן הוא אומר, ובית עשו לקש (עובדי' א יח). למה. שאין לו להקדוש ברוך הוא מהן הנאה, שנאמר, כל הגוים כאין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו (ישע' מ יז). אבל ישראל להקדוש ברוך הוא, הנאה לו בהן, קורין קריאת שמע ומתפללין, ומברכין שמו בכל יום ובכל שעה על כל דבר ודבר, לפיכך הם נמנין בכל שעה. ולכך נמשלו בחטים, בטנך ערמת חטים:

What is the Hana'ah?
Kriyas Shma is simple - Yichud Hashem; we acknowledge Hashem as the One, Supreme G-d.
Davening - even though the chiyuv to daven 3 times a day is midirabanan, when we do daven and say Borchu and Kiddusha, we have a kiyum of "Venikdashti besoch bnei Yisrael."
But we can't say that for every Bracha we make. But there are at least 2 answers to explain the Hanaah Hashem gets when we say Brachos. There are two opinions of what is a Bracha - what do we mean "Baruch Atah Hashem..."? One explanation is that we acknowledge that Hashem is the source of Bracha. So Hashem gets hanaah when we make a Bracha. But the other opinion of Bracha is somewhat Kabbalistic, that when we make a Bracha, we give Hashem more power, because our deeds affect the upper worlds (see Nefesh Hachaim). Then, too, whenever we make a bracha, we are giving Hashem hanaah.

Boaz was a member of Sanhedrin. (Even out of session, members of Sanhedrin had a special status - see Chidushei HaGram, Hil. Kiddush Hachodesh.) While he did not make his drasha of Moavi v'lo Moaviah in the Sanhedrin, the Brisker Rav says he took 10 people - a minyan, to make the drasha birabim. Tosfos somewhere explains when the Gemara says "pasach rabi ___ v'darash" that he opened a sefer Torah, started reading, and then made drashos. Maybe Boaz did that also, and maybe you would have a kiyum of kriyas Hatorah bitzibur when you would do this, so it requires a minyan, and also you would have a kiyum of Venikdashti besoch bnei Yisrael.

Furthermore, Rus was in Boaz's field to get matanos aniim, which you had to COUNT to see if 2 sheaves fell (& it is mutar for the ani to take, because it is shichicha), or if 3 sheaves fell.

Wednesday, May 12, 2010

Happy Yom Yerushalayim

Yes, that is snow in Meah She'arim, very close to the pre-1967 border...


...and this is what we fought for.

To connect this to Asarah Yuchsin, Rav Chaim Zimmerman zt"l did not visit the Kotel because he felt that, as a Levi, he would have to remain there to do shmiras hamikdash (I guess so tamei people don't go up there). I don't know if there is a discussion about "Levi Meyuchas" or "Leviim Bizman Hazeh."

Sunday, May 9, 2010

Mumar Lechalel Yom Tov

A mechalel shabbos befarhesia is like an oveid avodah zarah. What about a mechalel Yom Tov?

About Shabbos, see Rambam, Shabbos 30:15
טו השבת ועבודה זרה--כל אחת משתיהן, שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה; והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו, לעולם. לפיכך כל העובר על שאר המצוות, הרי הוא בכלל רשעי ישראל; אבל מחלל שבת בפרהסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה--ושניהם כגויים, לכל דבריהם.

טז לפיכך משבח הנביא ואומר, "אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה--שומר שבת מחללו . . ." (ישעיהו נו,ב). וכל המשמר את השבת כהלכתה, ומכבדה ומענגה כפי כוחו--כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה, יתר על השכר הצפון לעולם הבא, שנאמר "אז, תתענג על ה', והרכבתיך, על במותי ארץ; והאכלתיך, נחלת יעקוב אביך--כי פי ה', דיבר" (ישעיהו נח,יד).

See Rashi Vayikra 23:3
(ג) ששת ימים -
מה עניין שבת אצל מועדות?
ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאלו חלל את השבתות.
וכל המקיים את המועדות, מעלין עליו כאלו קיים את השבתות:

What about Yom Tov? See Rambam Geirushin 3:19
[יט] הכותב גט בשבת או ביום הכיפורים בשגגה, ונתנו לה--הרי זו מגורשת. כתבו וחתמו בו ביום טוב בזדון, ונתנוהו לה--אינה מגורשת, שהרי העדים פסולין מן התורה; כתבו ביום טוב בזדון, ונמסר לה בפני עדים כשרים ביום טוב--הרי זה גט פסול. See also Frankel Rambam.
Tur E"H 123 has a slightly different girsa. The differences between the Rambam and Tur are discussed at length. See, for example, Beis Yosef & Kesef Mishna.

I have heard that Rav Chaim Heller's Sefer Hamitzvos includes Yom Tov, not just Yom Kippur. But I have not found it inside.

Mishna, Avos 3:11 (or 14)
[יא] רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקודשים, והמבזה את המועדות, והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמלבין פני חברו ברבים, והמגלה פנים בתורה--אף על פי שיש בידו מעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא.
Rabbeinu Yonah there says Yom Tov is like Shabbos (and this mishna is talking about Chol Hamoed). Other Rishonim, however, seem to hold this Mishna is talking about Yom Tov itself, not Chol Hamoed. See, however, Shavuos 13 and Kesef Mishna, Hilchos Teshuva 1:2 - the Gemara and Rambam don't mention everything listed in this Mishna.
Psachim 118 &
ואמר רב ששת משום ר"א בן עזריה כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"ז שנאמר (שמות לד) אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמור
Makos 23a
ואמר רב ששת משום ר' אלעזר בן עזריה כל המבזה את המועדים כאילו עובד <עכו"ם> {עבודה זרה} דכתיב (שמות לד) אלהי מסכה לא תעשה לך וסמיך ליה (שמות לד) את חג המצות תשמור

Is there a difference between המועדות (feminine plural) and המועדים (masculine plural)?

Mishkenos Yaakov (I believe in O"C 38) says that Rambam's opinion is that a mechallel Yom Tov befarhesia is a mumar lechol Hatorah.


Summary of Shitos cited in Encyclopedia Talmudis vol 22 column 608, ff328
Mechalel Yom Tov is Mumar lechol Hatorah:
Shut R' Shimshon
Shut Mabit I:38
Radvaz II:796 (published at the end of chelek Sheni)
Nekudos Hakesef Yoreh Deah 124
Or Zaru'a I:367 at end
Shut Maharsham III:5 s.v. uvn"d

Mechalel Yom Tov is not Mumar lechol Hatorah:
Chelkas Mechokek E"H 123:11, also Beis Shmuel
Pri Megadim, hakdama to Hilchos Shabbos s.v. Ode Zos
Baruch Taam Din 74 L"T din ! end of Ch. 2
Shut Binyan Tzion Hachadashos 23 (ad kan Encyclopedia Talmudis.)

Darkei Teshuva Y"D 2 end 70 brings Shut R' Betzalel Ashkenazy 3 that Mechalel Yom Tov is Mumar lechol Hatorah (this was censored and is not found in most editions; it goes from 2 to 4 and skips 3. A few have 3 published in the back. Here is part of the teshuva which relates to our issue:


Additionally, it seems the Meiri also held this way. See his perush to the mishna in Avos - he seems to understand it literally, that is is talking about Yom Tov, not Chol Hamied (still, is mevaze same as mechalel? Probably - he cites the Toras Kohanim that Rashi above quoted with the phrase "hamevaze umechalel hamoados is a kofer). In his perush to Makkos 23a, Meiri says "whoever is mevazeh the holidays, he is like an oved a"z because in belittling them there is a facet (tzad) of denying reward and punishment and changes of nature (miracles), and from this he will eventually deny creation..."

Even though it sounds like a mechalel shabbos bifarhesia is a complete goy, see Otzar Haposkim 44:9 that his kiddushin may be effective - whether midioraissa or midirabanan, it is a machlokes. Also recall Rama Yoreh Deah 372:2 says the grave of a mumar is tamei like a Jew's grave. (this post http://shasdaf.blogspot.com/2009/02/avos-as-jews-part-2.html )