Monday, April 30, 2012

Kol, Se'ar, Shok B'Isha Erva, Part 3

Continuation of Rishonim on the Brachos sugya:
Rashba
חידושי הרשב"א מסכת ברכות דף כד עמוד א
והא דאמר רב יצחק טפח באשה ערוה ואוקימנא באשתו ובק"ש פירש הראב"ד ז"ל דאפשר דוקא ממקום צנוע שבה ועלה קאתי ר"ח למימר דשוק באשה מקום צנוע וערוה הוא ואפילו לגבי בעלה אע"פ שאינו מקום צנוע באיש, אבל פניה ידיה ורגליה וקול דבורה שאינו זמר ושערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששין להם מפני שהוא רגיל בהן ולא טריד, ובאשה אחרת אסור להסתכל בשום מקום ואפי' באצבע קטנה ובשערה ואסור לשמוע אפי' קול דבורה כדאמרינן בקדושין [ע' א'] לישדר מר שלמא לילתא אמר ליה הכי אמר שמואל קול באשה ערוה, ואלא מיהו נראה דדוקא קול של שאלת שלום או בהשבת שלום כי התם דאיכא קרוב הדעת, והרב אלפסי ז"ל שלא הזכיר מכל זה כלום כתב הראב"ד ז"ל דאפשר דמשום דאמרינן לעיל עגבות אין בהן משום ערוה סבור הרב ז"ל דכ"ש טפח ושוק ושערה וקול, וכתב הוא ז"ל דלא מן השם הוא זה אלא הכא משום דמטריד וברואה, ועגבות הא פרישנא דוקא דנפשיה ובאשתו בשאינו רואה ואע"פ שנוגע, דכל שאינו רואה משום נגיעה לבד לא מטריד הואיל וגס בה.
Highlight: This sugya is talking about reciting Kriyas Shma in front of his wife who has certain areas uncovered...Shok, even though it is not a private part of a man, for his wife it must be covered [for him to recite Shma], but her face, arms, legs, her speaking voice (as apposed to her singing voice), the hair outside her kerchief is of no concern (i.e., is not prohibited to say Kriyas Shma if they are uncovered) because these are usual....for another woman [i.e., not his wife] one may not look at any part, even her little finger...or her speaking voice, but it seems thatr only speaking voice when it is a discussion to her well-being because that involves kiruv hada'as.


רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות דף יז עמוד א
ערוה בעששית אסור לקרוא ק"ש כנגדה וכתב רבינו האי גאון ז"ל דהוא הדין לכל אשה שמגלה טפח במקום מכוסה שבה שאסור לקרוא כנגדה דטפח באשה ערוה וכן אין לו לקרות בשעה שמנגנת דקול באשה ערוה אבל כנגד פניה או כנגד מקום שאין דרך לכסות או בשעה שמדברת כדרכה מותר ואפי' בשעה שמנגנת אם הוא יכול לכוין בלבו לתפלתו בענין שאינו שומע אותה ואינו משים לבו אליה מותר ואין לו להפסיק קריאתו וכן כשמגולה טפח אינו אסור אלא כשמסתכל בה אבל בראייה בעלמא מותר:
Rabbeinu Yonah says one may not recite Shma in a place where a woman has a part that is usually covered uncovered, but her face or a regularly uncovered part of her body or her speaking voice, one may recite Shma...Even if she is singing, if he can concentrate so that he cannot hear her voice and does not pay attention to her, and he should not interrupt his Shma.  If part of her body becomes revealed [during his recitation] it is only prohibited to look intently at that area, but his allowed to say shma if he sees a brief  glimpse [of the uncovered area].

מרדכי מסכת ברכות פרק מי שמתו
 והכא נמי אמרינן הכא בתלמודא טפח באשה ערוה אפילו באשתו פי' טפח שדרכה להתכסות וכן שוק* וקול באשה ערוה ופי' רב האי גאון דכל הני לענין ק"ש **וכתב הר"א ממיץ בס"י הלכך אסור לומר דבר שבקדושה בשמיעת קול שיר של אשה ובעונותינו בין העובדי ככובים אנו יושבים ועת לעשות לה' הפרו תורתך הלכך אין אנו נזהרין מללמוד בשמיעת קול שיר נשים ארמאות וכ"פ בה"ג וכ"פ ר"ח כדברי ר' (*יהודאי) [*האי] גאון וכתב ראבי"ה כל הדברים שהזכרנו למעלה לערוה דוקא בדבר שאין רגילות להגלות אבל בתולה הרגילה בגלוי שער לא חיישינן דליכא הרהור:
Mordechai: Tefach of a woman is prohibited [to see], even of his wife.  Meaning, a tefach which is usually covered, and shok, and the voice of a woman is erva.  Rav Hai Gaon explained these are prohibitedin regard to reciting Shma in their presence.  Rav A. of Metz said it is prohibited to say a davar shebikdusha when you hear a woman singing.   And in our sins that we live among non-Jews, and "Eis Laasos Lashem Hefeiru Torasecha" (a verse allowing us to take certain Halachik liberties to strengthen observance of Torah and Mitzvos - Ed.), we do not refrain fro mstudying Torah when we hear non-Jewish women singing.... And Ravyah wrties everything mentioned above regarding erva is when it usually covered, but for an unmarried woman who keeps her hair uncovered, there is no concern [to prohibit seeing her hair] because it does not cause improper thoughts.

* The Mordechai, Implies shok is not one of the places normally covered.  If it was, he wouldn't need to list it separately.  UNLESS he holds like the Raavad cited by Rashba above - since in men it does not need to be covered, we need it explicitly mentioned.  Or, it may an area that is at the border of anatamy that must be covered and in reality is sometimes covered but sometimes is uncovered.  (Note: I always understood that the forbidden places ended at a joint.  Anywhere else, there was no clear boundary.  But the knee and elbow are clear boundaries.)
** Not like Rosh, who says the Gemara prohibits these areas for everything, not just for Kriyas Shma.

Now that we have seen how Rishonim explain the sugyos, there is a very important comment by the author of the Haflaah, in the Hamakneh, Kiddushin 70a

המקנה מסכת קידושין דף ע עמוד א
בגמ' א"ל הכי אמר שמואל קול באשה ערוה. כתב הב"ש בסימן כ"א בשם הרשב"א אע"ג דקול דיבורה שרי מ"מ מה שהוא משיב על שאלת שלומה גרע טפי דאיכא קירוב דעת, ולפ"ז הא דאמר בברכות בס"פ מי שמתו דאמר שמואל קול באשה ערוה וכתבו הפוסקים דהיינו לענין ק"ש וקול זמר. ולכאורה צ"ל תרי מימרא דשמואל נינהו, אבל הרא"ש בברכות כתב שם דהא דאמר שמואל קול באשה ערוה היינו לשמוע ולא לענין ק"ש, ונראה העיקר כיון דיליף מקרא כי קולך ערב ומראיך נאוה והיינו דקמ"ל שמואל דקול הוי ערוה כמו מראה וכיון דמצינו במראה דבא"א אסור להסתכל אפילו במקום שדרך להיות מגולה כדאיתא בברכות שם כל המסתכל באצבע קטנה וכו' ובזה אין חילוק בין ק"ש [לשלא בשעת ק"ש] דלבעלה אין איסור אפילו בשעת ק"ש אבל במקומות המכוסים בזה יש חילוק דבשעת ק"ש אסור אפילו לבעלה, וכיון דיליף שמואל קול ממראה כמו כן יש בקול דיבורה דהיינו דרך חיבה כמו הכא אין חילוק אפילו בשעת ק"ש לבעלה מותר ולאחרים לעולם אסור, והיינו כמ"ש הרא"ש אבל בקול זמר שאין רגילות לשמוע דינו כמו במראה במקומות מכוסים והיינו כמ"ש הפוסקים הנ"ל דאסור לבעלה בשעת ק"ש, נמצא מימרא דשמואל חד הוא דקול שוה למראה בכל ענין ואין מחלוקת בין הפוסקים אלא דהרא"ש מפרש דברי שמואל כפשטא דקרא כי קולך ערב ומראיך נאוה דמשמע מסתמא בקול ומראה הרגילים והפוסקים הנ"ל מפרשים אותו לענין ק"ש לפי משמעות הסוגיא בברכות שם דמיירי בק"ש, אמנם בתלמידי ר"י כתב והביאו הב"י באו"ח שם דאפילו קול זמר אם הוא יכול לכווין לבו בתפילתו בענין שאינו שומע אותה ואינו משים לב אליה מותר וכו' וכן במראה אין איסור אלא שמסתכל אבל בראי' בעלמא מותר עכ"ל. וכן כתב המג"א בסי' קכ"ח ס"ק ל"ה וז"ל ועיין בסי' רכ"ט דמשמע דלשון להסתכל דוקא להסתכל הרבה וכו', וקצת ראי' מדכתיב בשמואל ותצאנה הנשים מכל הרי ישראל לשיר וגו' נהי לדעת הרמב"ם דאינו אלא מדרבנן כמ"ש הב"י שם די"ל דעדיין לא גזרו רבנן וכמ"ש לעיל לענין שימוש באשה אבל לדעת הפוסקים שם דהוא מדאורייתא צ"ל כמ"ש התר"י דאינו אלא במתכווין לשמוע ודו"ק:

1) The sugyos in Kiddushin and Brachos are separate statements of Shmuel, because Brachos includes prohibiting listening to hearing a woman sing while you say kriyas Shma.
2) According to the Rosh, they are the same statement.  The sugya in Brachos is the main sugya because it includes psukim as sources for each ruling.  And Shmuel deduces kol (her voice) from looking.

(to be continued)

1 comment:

The Talmid said...

See Shoftim 15:8 Radak and Ralbag
my proof was from Tehillim 147 lo bishokei, since it is in context of a horseman, the shok must be above the knee. Now I'm not as sure of it.

And Ritva, Yoma 25 says lashon mikra lechud and lashon chachamim lechud specifically regarding Shok, from Chullin 124 and Yevamos 103, that they mean different things in different places.