Wednesday, October 19, 2011

Negotiating for Prisoners

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מה עמוד א מתני'. אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם; ואין מבריחין את השבויין, מפני תיקון העולם; רשב"ג אומר: מפני תקנת השבויין. גמ'. איבעיא להו: האי מפני תיקון העולם - משום דוחקא דצבורא הוא, או דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי? ת"ש: דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתליסר אלפי דינרי זהב. אמר אביי: ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד? דילמא שלא ברצון חכמים עבד.

 תוספות מסכת גיטין דף מה עמוד א דלא ליגרבו ולייתו - והא דתניא בפ' נערה (כתובות נב.) נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בדמיה פעם ראשון פודה שאני אשתו דהויא כגופו יותר מבתו דהכא ועל עצמו לא תיקנו שלא יתן כל אשר לו בעד נפשו ור' יהושע בן חנניא דפרקיה לההוא תינוק בממון הרבה בהניזקין (לקמן דף נח.) לפי שהיה מופלג בחכמה אי נמי בשעת חורבן הבית לא שייך דלא ליגרבו.

ר"ן על הרי"ף מסכת גיטין דף כג עמוד א או דילמא דלא ליגרו בהו ולייתו טפי. כלומר כדי שלא ימסרו עובדי כוכבים נפשם עליהם לגנוב מהם הרבה מפני שמוכרין אותם ביוקר ונפקא מינה אם יש לו אב עשיר או קרוב שרוצה לפדותו בדמים הרבה ולא יטילהו על הצבור. ואמרינן. תא שמע דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתריסר אלפי דינרי. אלמא דמתני' משום דוחקא דצבורא הוא ודחי אביי מאן נימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד הילכך בעיין הכא לא איפשיטא וי"א דאפ"ה מיפשטא מדתניא בפ' נערה שנתפתתה (דף נב א) נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה רבן שמעון בן גמליאל אומר אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהן מפני תקון העולם אלמא לרבן שמעון בן גמליאל אע"ג דליכא דוחקא דצבורא כי התם דבעל חייב לפדותה אין פודין כי היכי דלא ניגרי בהו ופסק שם הרי"ף ז"ל כרשב"ג ונראה שפסק כן משום דסתם מתני' דהכא כותיה וליכא למימר דת"ק דהתם נמי מודה כסתמא דמתני' אלא דאיהו ורשב"ג בטעמא דתקנתא פליגי דת"ק סבר דמשום דוחקא דצבורא הוא ומשום הכי אמר דפעם ראשונה פודה אפי' עד עשרה בדמיה כיון דליכא הכא דוחקא דצבורא דהא בעל חייב לפדותה ורשב"ג סבר דמשום דלא ניגרי בהו הוא. דלא משמע הכי דמתניתין דהכא ודרשב"ג בחד לישנא מיתנו ומדטעמיה דרשב"ג כי היכי דלא ניגרו בהו משמע דטעמא דמתני' נמי משום הכי הוא ות"ק דהתם לית ליה מתני' כלל הילכך בעיין מיפשטא מההיא אע"ג דלא איפשטא הכא ואשכחן דכוותיה בעיא דלא מיפשטא בדוכתא ומיפשטא מדוכתא אחריתי דלעיל בגמ' [דף מב ב] איבעיא לן (מחוסר) [מעוכב] גט שחרור אם אוכל בתרומה אי לא ובמס' כריתות בפרק המביא אשם תלוי (דף כד ב) אסיקנא דרשב"ג סבר דאוכל בתרומה ומשמע התם דהלכתא כותיה וכ"נ דעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ח מהלכות מתנות עניים אין פודין את השבויין ביותר על דמיהן מפני תקון העולם שלא יהיו האויבים רודפין אחריהם לשבותן וכי תימא אם כן תקשי לן ההיא דאמרינן לקמן בפ' הניזקין (דף נח א) דר' יהושע פדה לאותו תינוק בממון הרבה יש לומר דמפני שהכיר בו שהוא תלמיד ותיק עשה כן שתלמיד חכם אין לנו כיוצא בו ולא חיישינן לפדיונו כלל אלא פודין אותו בכל מה שיכולין לפדותו וקודם לפדות למלך ישראל כדאיתא בהוריות (דף יג א) ול"נ דבעיין מהתם לא מפשטא דכיון דחיישי' לדוחקא דצבורא כ"ש דאיכא למיחש לדוחקא דבעל שלא לחייבו בתקנת חכמים לפדותה יותר מכדי דמיה ואם איתא דהוה מיפשטא מההיא ברייתא הוה להו בגמ' לאיתויי הכא. אבל נראה שדעת הראשונים ז"ל היה דכיון דלא מיפשטא ואיכא למיחש לתקלה אין פודין דשב ואל תעשה שאני ועוד דכיון דבגמ' פשט לה מההיא דלוי בר דרגא לא שבקינן פשטין דתלמודא משום ספיקא דאביי דאמר מאן לימא לן:

 This Ran leads to an interesting discussion about where there is a baya dlio ifshita in one place and there is a maskana in another place. For example this Milchamos that Rabi Akiva Eiger cites: מלחמת ה' מסכת ברכות דף יב עמוד א ואל תתמה שיש כיוצא בזה בתלמוד בעיות שלא נפשטו במקומן ובמקום אחר מתברר עיקרן שתים מהן בפרק השולח דאבעיא להו אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן מאי טעמא אי משום דוחקא דציבורא אי משום דלא נגרי בהו ולא אפשוט בדוכתא ואפשיט מההיא דתניא במסכת כתובות נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בדמיה וכו' וכן כתבו הגאונים שם ואחרת באותו הפרק מעוכב גט שחרור אוכל בתרומה או לא ולא אפשיטא כלל ובמסכת כריתות אמרו קסבר מעוכב גט שחרור אוכל ועוד בפרק החובל ביישו ישן ומת מהו ולא איפשיטא ובפ' אלו הן הנחנקין אמר רב ששת ביישו ישן ומת פטור וכך היא גרסתו של רבינו שלמה שם ובפרק אין בין המודר אבעיא להו כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דרחמנא הוו ולא אפשיטא ובמסכת קדושין ובמקומות אחרים אמר רב הונא בריה דרב יהושע הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו ולא אפשיטא מינה בדוכתא ובגמ' עצמה בפ"ק דערכין דמי ראשי לגבי מזבח מהו נדון בכבודו תיקו והתם אתמר בשמעתא דלעיל והא מבעי מבעיא לך כי אבעיא ליה מקמי דשמעית להא מתניתא השתא דשמעית להא מתניתא לא אבעיא לי וכיוצא באלה סתומות ומפורשות רבות במקומות אחרים כ"ש בכאן שאין פשטא של בעיא זו אלא מסוגיות השמועות ודברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר: But that is slightly off topic.

 תוספות מסכת גיטין דף נח עמוד א כל ממון שפוסקין עליו - כי איכא סכנת נפשות פודין שבויין יותר על כדי דמיהן כדאמרינן בפרק השולח (לעיל דף מד. /מז./) גבי מוכר עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים כ"ש הכא דאיכא קטלא אי נמי משום דמופלג בחכמה היה.
Shulchan Aruch does not mention the heter to redeem the captive when the captive's life is in danger. שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנב סעיף ד ד אין פודין השבויים (ד) יותר (ה) מכדי דמיהם, מפני תיקון העולם, ה ו] שלא יהיו האויבים מוסרים עצמם עליהם לשבותם. ז] אבל אדם יכול לפדות את עצמו בכל מה שירצה. ח] וכן לת"ח, או אפילו אינו ת"ח אלא שהוא תלמיד חריף ואפשר שיהיה אדם גדול, פודים אותו בדמים מרובים. (ואם אשתו כאחר דמי או לא, עיין בטור אבן העזר סי' ע"ח

One may ask on this, what if the captive's life is in danger, but the danger is less than during the seizure? What I mean is that a soldier is in sakana, see
 מנחת חינוך מצוה תכה ונוהג מצוה זו בכל איש ישראלי הן אנשים ונשים כמבואר בש"ס דמלחמות מצוה אפי' כלה מחופתה וכו' וכתב הרהמ"ח ועובר ע"ז ובא לידו ויכול להורגו מבלי שיסתכן בדבר וכו' וצ"ע נהי דכל המצות נדחים מפני הסכנה מ"מ מצוה זו דהתורה ציותה ללחום עמהם וידוע דהתורה לא תסמוך דיני' על הנס כמבואר ברמב"ן ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה א"כ חזינן דהתורה גזרה ללחום עמהם אף דהוא סכנה. א"כ דחוי' סכנה במקום הזה ומצוה להרוג אותו אף שיסתכן וצ"ע:
As a prisoner of war, he is in much less imminent danger. True, being held by a group of terrorist that do not adhere to the Geneva convention (I think Israel never signed it either but they respect international law) may still be big sakana, v'tzarich iyun. Also, we think of "dmeihem" as money. Barter for goods, in place of money, would probably be the same din. In fact, Ben Hecht in his book "Perfidy" says that Hitler yemach shemo offered to trade the lives of a million [Romaninan] Jews for trucks, soap, tea and coffee (but no one met his offer, maybe no one even considered it). Goods would most probably be the same as money. But is there an allowance for an exchange of "prisoners" or people? What if you are exchanging murderers with blood on their hands?

There are many cheshbonos to make and it is very difficult. Vehu rachum yechaper avon velo yashchis.

Rabbi J. David Bleich in Contemporary Halakhic Problems, Volume 1:

3 comments:

Eli Lazovsky said...

Another question relating to this question is what is the source for redeeming captives? I assume lo sa'amod al dam rai'echa???

Is this a mitzva between mama and man, man and G-d, or a combination thereof.

If it is only between man and man, then a captive can instruct people that they are mochail - or forfeit their right to be redeemed.

This can be another possible explanation in the Ram mi'Rattenburg instruction to his community not to redeem him - he had the right to be mochail.

The Talmid said...

Maybe it is derived from the din to redeem a slave sold to a goy. Rambam 2:7

ז הנמכר לגוי--אם לא השיגה ידו לגאול עצמו, קרוביו פודין אותו; והקרוב הקרוב קודם, שנאמר "או דודו או בן דודו, יגאלנו . . ." (ויקרא כה,מט). ובית דין כופין את קרוביו לפדותו, שלא ייטמע בגויים. לא פדוהו קרוביו, או שאין ידם משגת--מצוה ביד כל אדם מישראל לפדותו; ובין שפדוהו קרובים, בין שפדהו שאר אדם--יצא לחירות.

I don't see this in Chinuch 42.

But it is Smag Asin 83
ספר מצוות גדול עשין סימן פג
המוכר עצמו לגוי אם לא נפדה אינו יוצא אלא ביובל שנאמר ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו (רמב"ם ה"ו). הנמכר לגוי מסיק שם רב ששת (כ, ב - כא, א ע"ש) שאין לוה וגואל וגם אינו נגאל לחצאין (עי' רמב"ם ה"ז וכס"מ ולח"מ). ואם לא השיגה ידו לגאול עצמו קרוביו פודין אותו והקרוב קרוב קודם שנאמר [או] דודו או בן דודו יגאלנו (רמב"ם שם ע"ש) ותניא (שם כא, א) כל הגאולות שבקרובים הקרוב קרוב קודם. לא פדאוהו קרובים מצוה ביד כל אדם לפדותו שלא יטמע בגוים, וכשנפדה יצא לחירות בין פדאוהו קרובים בין פדאוהו אחרים (ע"פ רמב"ם שם ע"ש) כרבי שנזכר שם (טו, ב) בלשון וחכמים אומרים

The Talmid said...

that Rambam was Hilchos Avadim